Poskytovaná sleva u partnera:

Tyto Obchodní podmínky pro zapojení se do systému PÁLAVA CARD (dále jen „Obchodní podmínky“ či „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Držitele Karty při čerpání služeb Akceptačních míst v rámci systému PÁLAVA CARD a dále práva a povinnosti při nakládání s Kartou získanou Držitelem Karty, založená nabytím Karty ze strany Držitele Karty od Provozovatele či jeho Partnerů v rámci projektu PÁLAVA CARD (dále jen „Smlouva").

I. PREAMBULE

 • 1. Provozovatel je společnost Pálava card s.r.o. založená za účelem provozování systému PÁLAVA CARD s potenciálem rozvoje turistického ruchu na území Pálavy a turisticky navázaného okolí.
 • 2. Držitel Karty je osoba nebo rodina, která si zakoupila Kartu v souladu s podmínkami Systému PÁLAVA CARD a která je oprávněna Kartu sjednaným způsobem používat.
 • 3. Partner je subjektem s podnikatelskou činností či jinou činností s komerčním potencionálem na území Pálavy a turisticky navázaného okolí smluvně napojený na Systém PÁLAVA CARD prostřednictvím Provozovatele.
 • 4. Systém PÁLAVA CARD je určen pro poctivé zájemce z řad podnikatelů a poskytovatelů služeb, kteří mají zájem na rozvoji svých komerčních aktivit a poskytování kvalitních služeb v Systému PÁLAVA CARD pro zákazníky - Držitele karty.

II. VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

 • 1. „Systémem“ se rozumí systém marketingových, administrativních, obchodních a právních metod, vyvinutý, aplikovaný a spravovaný Provozovatelem, spočívající v prezentaci a spoluvytváření zvýhodněných podmínek čerpání služeb Partnera Držitelem Karty a v marketingové prezentaci Partnera a jeho služeb.
 • 2. „Kartou“ se rozumí slevový prostředek vybavený identifikací jejího držitele, s níž je spojeno právo Držitele Karty čerpat služby Partnerů se zvýhodněním.
 • 3. Výdejním místem se rozumí Partner zapojený do Systému PÁLAVA CARD uvedený v Informačním letáku nebo na Informačním portálu, který je na základě smlouvy s Provozovatelem oprávněn nabízet a vydávat Karty zájemcům.
 • 4. „Informačním kanálem“ PÁLAVA CARD je zejména informační leták a portál PÁLAVA CARD a dále facebookový profil PÁLAVA CARD; Informačním letákem je publikace (brožura) vydávaná Provozovatelem, která obsahuje základní informace o území, v němž je provozován Systém PÁLAVA CARD, Kartu pro jednotlivce či rodinu, informace o Systému PÁLAVA CARD, o podmínkách a způsobu čerpání výhod Držitele Karty, o službách jednotlivých Partnerů; Portálem PÁLAVA CARD je internetová stránka www.palava-card.cz spravovaná Provozovatelem.
 • 5. „Sezóna“ je období od 1. května kalendářního roku do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • 1. Závazkový vztah, který je předmětem Smlouvy a potažmo těchto Podmínek, vzniká mezi Provozovatelem a Držitelem Karty v okamžiku převzetí Karty Držitelem Karty, případně jeho zákonným zástupcem, ve Výdejním místě nebo jiným způsobem. Převzetím Karty vyslovuje Držitel Karty souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řádně a zcela řídit. Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o uzavření(é) Smlouvy(ě) rozumí se tím převzetí Karty Držitelem Karty. V případě zájemce mladšího 15 let vyplňuje žádost jeho zákonný zástupce. Partner je oprávněn zkontrolovat údaje uvedené v žádosti o vydání karty dle dokladu totožnosti zájemce (občanský průkaz, cestovní pas). Za splnění stanovených podmínek může být Karta dále prodána jakékoliv fyzické osobě starší 1 roku. Ke každé Kartě náleží Držiteli Karty též Informační leták - brožura. Závazkový vztah mezi Provozovatelem a Držitelem Karty, upravený těmito Podmínkami, končí uplynutím smluvního období, kterým je vždy období jedné Sezóny vyznačené na Kartě.
 • 2. Každý Držitel Karty, který předloží Kartu při sjednávání poskytnutí služby u Akceptačního místa nebo při placení za poskytnutou službu Akceptačnímu místu, má právo čerpat službu Akceptačního místa za zvýhodněných podmínek uvedených v Informačních kanálech PÁLAVA CARD.
 • 3. Držitel Karty bere na vědomí, že Karta není přenosná a práva s ní spojená plynou výlučně Držiteli Karty, kterému byla Karta vydána. Držitel karty je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jehož účelem je obcházení principu nepřenosnosti Karty, jako je zejména kopírování Karty, pozměňování Karty či jiné zasahování do integrity Karty.
 • 4. Držitel Karty je povinen nakládat s Kartou tak, aby nedošlo k její ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení. Každou ztrátu, poškození funkčnosti, zničení nebo odcizení Karty je Držitel Karty povinen bez zbytečného odkladu ohlásit Provozovateli.
 • 5. Držitel Karty je povinen užívat Kartu pouze k účelům, k nimž je určena dle těchto Podmínek.
 • 6. Cenové podmínky vydávání Karet jsou uvedeny v Informačních kanálech PÁLAVA CARD.
 • 7. Právní vztah v rámci samotného poskytování a čerpání služby vzniká vždy výlučně mezi Akceptačním místem a Držitelem Karty. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost ani ručení za kvalitu či řádnost plnění závazku Akceptačního místa vůči Držiteli karty, ani za dodržení podmínek zvýhodnění poskytnutí služby dle příslibu Akceptačního místa uvedeného v Informačním letáku či Informačním portálu.
 • 8. Držitel Karty bere na vědomí, že v mezidobí od vydání informačního letáku do okamžiku čerpání služby Akceptačního místa Držitelem Karty může dojít ke změnám v seznamu Akceptačních míst, k dočasným přerušením poskytování jejich služeb či ke změnám v podmínkách jejich zvýhodnění. Aktuální informace týkající se seznamu Akceptačních míst a funkčnosti Systému PÁLAVA CARD, jsou Provozovatelem zveřejňovány na Informačním portálu.
 • 9. Provozovatel je oprávněn Kartu zablokovat v případě, že
  a) Držitel Karty poruší Smlouvu
  b) Držitel Karty způsobí škodu Provozovateli
  c) Provozovatel zjistí, že došlo ke ztrátě, poškození funkce, zničení nebo odcizení Karty
  d) Uplyne doba účinnosti Karty.
 • 10. Zablokováním Karty se rozumí dočasné nebo trvalé vyřazení aktivních funkcí Karty v rámci Systému PÁLAVA CARD. Držitel zablokované Karty je povinen Kartu bez zbytečného odkladu vrátit Provozovateli, pokud to není s ohledem na důvod zablokování Karty vyloučeno.
 • 11. V případě oprávněného zablokování Karty v souladu s těmito Podmínkami nemá Držitel Karty právo na kompenzaci vůči Provozovateli.
 • 12. V případě zablokování Karty dle bodu 11. písm. c) vydá Provozovatel Držiteli Karty na požádání novou Kartu, v případě poškození funkce Karty nebo zničení Karty pokud Držitel Karty vrátí Provozovateli Kartu původní. S vyhotovením nové Karty je spojena úhrada administrativního poplatku Držitelem Karty ve prospěch Provozovatele, a to ve výši 25 Kč.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DRŽITELE KARTY

 • 1. Držitel Karty, který uvedl své osobní údaje v žádosti o vydání Karty, vyslovuje akceptací těchto Podmínek souhlas s tím, aby Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 a násl. Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zpracovával jeho osobní údaje uvedené v žádosti o vydání Karty.
 • 2. Pro nakládání s osobními údaji Držitele Karty stanoví Provozovatel následující podmínky:
  a) vymezení osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu, číslo telefonického kontaktu;
  b) účel zpracování: výkon práv a plnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek, statistika čerpání služeb prostřednictvím Karty, vyhodnocování fungování Systému PÁLAVA CARD a jeho zlepšování, vyhodnocování kvality služeb Akceptačních míst a její zlepšování, zpětná vazba mezi jednotlivými subjekty Systému PÁLAVA CARD;
  c) prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;
  d) období, na něž je souhlas dáván: 5 let od vydání Karty;
  e) osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny: Provozovatel a Partneři.
 • 3. Držitel Karty má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 Zákona. Držitel Karty má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat.
 • 4. Provozovatel je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu Držitele Karty pro elektronickou poštu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se Systému PÁLAVA CARD. Provozovatel je povinen při zasílání každé jednotlivé zprávy umožnit Držiteli Karty jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Provozovatele odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu.

V. MIMOŘÁDNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

 • 1. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Držitel Karty podstatným způsobem poruší povinnosti vyplývající z Podmínek.
 • 2. Držitel Karty je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Provozovatel podstatným způsobem poruší povinnosti vyplývající z Podmínek.
 • 3. Odstoupení je v každém jednotlivém případě účinné okamžikem doručení odstoupení druhé straně, přičemž Smlouva se odstoupením ruší ke dni doručení odstoupení.
 • 4. S ukončením Smlouvy je spojeno neprodlené vyřazení Držitele ze Systému PÁLAVA CARD, včetně práva užívat všech výhod. Zaplacená cena Karty, resp. její část za období do řádného skončení Sezóny se v případě skončení Smlouvy z důvodu na straně Držitele Karty nevrací a považuje se za náhradu škody způsobené Držitelem Karty Provozovateli s předčasným ukončením Smlouvy.

VI. DALŠÍ UJEDNANÍ

 • 1. Držitel Karty je povinen oznámit řádně a včas veškeré změny, kterou mohou mít vliv na řádné uplatňování práv a (nebo) plnění povinností podle Smlouvy.
 • 2. V případě porušení Smlouvy závažným způsobem, čímž Smluvní strany rozumí porušení Smlouvy, které zakládá právo druhé Smluvní strany od Smlouvy odstoupit má Smluvní strana, v jejíž neprospěch byla Smlouva porušena vůči druhé Smluvní straně právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč. Tím nejsou dotčena žádná další práva podle Smlouvy či podle platných právních předpisů, včetně práva na plnou náhradu škody tj. i ve výši případně přesahující sjednanou smluvní pokutu. Použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku se vylučuje.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 1. Držitel Karty a Provozovatel potvrzují, že se seznámili s textem Obchodních podmínek a souhlasí s tím, že se Obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Smlouvy. Provozovatel a Držitel Karty tak vzali na vědomí, že Obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu jejich vztahů podle Smlouvy, pokud Smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Pokud se tedy uvádí v těchto Obchodních podmínkách výraz „Smlouva“, rozumí se tím adekvátně, s ohledem na neoddělitelnost Obchodních podmínek od Smlouvy, bez dalšího i Obchodní podmínky.
 • 2. Smlouva ve spojení s Obchodními podmínkami představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a žádná předchozí ústní, písemná nebo jinak stanovená dohoda není a nebude účinná. Žádná Smluvní strana nevychází ze žádného prohlášení nebo záruky učiněné druhou Smluvní stranou, která nejsou výslovně obsažena ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách.
 • 3. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu neukončí účinnost těch ustanovení Smlouvy, která jsou výslovně nebo implicitně zamýšlena tak, že přetrvávají po ukončení Smlouvy, zejména ustanovení týkající se práv na zaplacení dlužných, sankčních a škodních plnění podle Smlouvy a ustanovení týkající se ochrany dotčených práv Smluvních stran z nichž všechna výslovně přetrvávají i po ukončení Smlouvy a mohou být vymáhána.

help